10 Kasım 2010 Çarşamba

KActionMenu

KActionMenu için miras diyagramı:
KActionMenu başka eylemlerin bir alt menüsünü tutan kendine özgü birçok özelliğe sahip eylemdir.
Herhangi bir QAction alt menü oluşturmak için kullanılabilir.

Popupmenu eklemek, alt menü oluşturur. Araç çubuğu eklemek, alt menü ile buton oluşturur.


Public üye fonksiyonları:
KActionMenu (QObject *parent): Sınıfın yapıcısıdır. Miras alınan KAction sınıfının setShortcutConfigurable(bool configurable) fonksiyonuna false parametresi vererek kullanıcıya kısayolları düzenleyemeyeceğini gösterir.
KActionMenu (const QString &text, QObject *parent): Sınıfın yapıcısıdır. Burada da setShortcutConfigurable(bool configurable) fonksiyonuna false parametresi vererek. Kullanıcıya kısayolları düzenleyemeyeceğini gösterilir. Ayrıca text argumanı setText() fonksiyonuna parametre olarak girilir.
KActionMenu (const KIcon &icon, const QString &text, QObject *parent): Sınıfın yapıcısıdır. KAction sınıfının KAction (const KIcon &icon, const QString &text, QObject *parent) yapıcısını gerçekleştirir. Burada kısayolu oluşturacak icon, ve text parametreleri girilir ( örneğin &Options, icon: & , text: Options, O Option için kısayol oluşturur.
~KActionMenu (): yokedici.
void addAction (QAction *action): QMenu sınıfının addAction() modulünü çağırır. Eylemlerin menü listesine action eylemini ekler.
QAction * addSeparator (): Bir eylemin separator (ayırıcı) olarak atanmasını sağlar

virtual QWidget * createWidget (QWidget *parent): QWidgetAction sınıfından implement edilir. Özel widgetleri destekleyen taşıyıcı widgete bir eylem eklenmek istendiğinde bu fonksiyon çağırılır.
bool delayed () const: KToolBar bağlanıldığında gecikme penceresi oluşursa true döndürür.
void insertAction (QAction *before, QAction *action): Eylem ekler.
QAction * insertSeparator (QAction *before): Menuye ayırıcı eylem ekler.
KMenu * menu (): Bir menu varsa bu eylemin menusünü bir KMenu olarak geri döndürür. Eğer menü yoksa bir tane oluşturur.
KMenu * popupMenu ():Bir menu varsa bu eylemin menusünü bir KMenu olarak geri döndürür. Eğer menü yoksa bir tane oluşturur.
void remove (KAction *): Menüden KAction tipinde bir eylemi kaldırır.
void removeAction (QAction *action): Menüden QAction tipinde bir eylemi kaldırır.
void setDelayed (bool delayed): delayed=true ise, KToolBar bağlanıldığında bu eylem delayed popup menu oluşturacaktır.
void setMenu (KMenu *menu): menüyü ayarlar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder